De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Lessenserie

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. In het tweejarige invoeringstraject staat in de teamtrainingen het bijbehorende leerkrachtgedrag centraal. In het eerste jaar wordt de lessenserie ingevoerd en in het tweede jaar leerlingmediatie. Er zijn na de invoering nog twee vervolgmodules beschikbaar: Leerlingparticipatie (waarin de actieve betrokkenheid van kinderen in de school wordt uitgebouwd) en de Groepsvergadering (waarin een democratisch hart in klas en school wordt georganiseerd waar kinderen een echte stem hebben).

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

De Vreedzame School mikt op een verandering van de school- en klassencultuur. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Er worden aparte leerlingmediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. Bovenal krijgen kinderen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Zo leren de kinderen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.
 

Tips voor thuis

Hoort u van uw kind over 'opstekers' en 'afbrekers'? Of over 'stop hou op'? 
Vraag er naar en praat erover. Laat uw kind weten wanneer hij of zij  een 'afbreker' aan iemand geeft. Vraag hoe dat voor die ander is. Stimuleer om 'opstekers' te geven. Doet u dat zelf ook naar uw kind en noem daarbij dan de term 'opsteker'.
 

Kletskaarten voor groep 1 t/m 6

Na ieder blok krijgt uw kind een kletskaart mee naar huis. U kunt met uw kind in gesprek gaan over wat uw kind allemaal heeft geleerd in dat blok. Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op https://vreedzaam.net/ of natuurlijk langskomen op school.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

In de school is een van de intern begeleiders belast met de taak anti-pestcoördinator. Zij is tevens vertrouwenspersoon.
 

Kind aan het woord

Wij hebben een leuke klas want wij hebben respect voor elkaar.