Zoeken
Stichting Talent is een zelfstandige stichting die het bevoegd gezag is van de openbare basisscholen in Hoorn. Onder Stichting Talent vallen tien openbare basisscholen.

Stichting Talent streeft ernaar dat kinderen terugkijken op de leertijd van hun leven. Daarom wil Talent de beste organisatie voor basisonderwijs van West-Friesland zijn.

Missie: De beste organisatie voor basisonderwijs in West Friesland
Het gemiddelde is voor Talent niet genoeg. De uitdaging is om de opbrengsten structureel boven de landelijke inspectienorm uit te laten komen. Dit komt tot uiting in de resultaten van taal, lezen, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast zijn er door de inspectie indicatoren opgesteld ten aanzien van de sociale veiligheid op scholen. Ook hier wil Talent structureel boven de landelijke inspectienorm presteren. We willen dit bereiken met onderstaande visie.Visie: Een professionele, initiatiefrijke organisatie
Talent is een professionele, initiatiefrijke organisatie die zich richt op de ontwikkeling van talenten en ondernemend gedrag van kinderen en personeelsleden in een veilig sociaal-pedagogisch klimaat. Talent biedt haar leerlingen maximale onderwijskansen ongeacht aanleg, afkomst, sekse of levensbeschouwing.

De kenmerken van Talent (kerncompetenties)
Talent:
-  is trots op innovatief onderwijs aan onze kinderen.
- werkt aan actief partnerschap met ouders.
- stimuleert leren vanuit intrinsieke motivatie, met zoveel mogelijk verantwoordelijkheid voor   de kinderen.
- experimenteert om beter te worden.
- werkt toe naar brede scholen door het ontwikkelen en samenwerken met andere partners.
- biedt talentontwikkeling vanuit de waardering voor ieders/alle talenten.

Talent werkt samen op alle niveaus; binnen scholen, buiten scholen, tussen scholen, binnen Talent, buiten Talent. Geen enkele partij binnen of buiten het onderwijs wordt bij voorbaat uitgesloten. De school werkt actief samen met alle partijen in de schoolomgeving die een bijdrage kunnen leveren aan de volwaardige ontplooiing van leerlingen.

Onze website:  www.talenthoorn.nl

Jaarstukken 2013